‘Dancing Owl’ by Lucy Qinnuayuak

‘Dancing Owl’ by Lucy Qinnuayuak – close up